WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:166 回復:0 發表於 2019-11-8 20:28:20
本主題由 212love 於 2019-11-11 09:03 解除高亮
累計簽到︰2031 天
連續簽到︰2 天
發表於 2019-11-8 20:28:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

柳烈的音樂專輯 Tune.in.for.Love., 2019.[MKV / 4.34G] 中文字幕 [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 愛情 劇情 
地區: 韓國 
語言: 中文字幕 英语 
格式: MKV 
年份: 2019
資源: BT资源
1.jpg 4 X$ q$ M! t9 ?: r1 [- H1 e2 K

  s) [' t) Q0 M/ }. V◎译名柳烈的音乐专辑/ Tune in Love / Yoo-Yeol's Music Album /唯一的音乐簿/愉悦的音乐专辑/柳烈的音乐簿
% c) n0 }- T0 v2 y4 ^0 ~◎片名Tune.in.for.Love.
8 Z  U* g. e* m◎年代2019
( ^9 T" r; {, x% p8 c+ {# s◎产地韩国
) ]3 T4 [: A2 z" x0 H◎类别剧情/爱情4 W( ?' X! y9 H" m
◎语言韩语' V: W4 ?- Y' d. e6 E$ A0 u
◎上映日期2019-08-28(韩国)
$ q& O: L& J6 @5 ]◎来自47位用户的IMDb评分7.4 / 10
1 ]. Z& e# V6 k0 T3 t/ G- h◎IMDb链接https://www.imdb.com / title / tt10763618! }8 x  z: B' }) B( {
◎豆瓣评分7.9 / 10来自15810用户, ~, r( y( ]# Z9 K" O/ Y1 A0 J3 \
◎豆瓣链接https://movie.douban.com/subject/30225296/
% y) f8 d+ F% h◎片长122分钟
0 e% a; ~% @6 H3 A5 b+ o◎导演郑址宇Ji-woo Jung
$ w  a8 k& S0 s4 c$ \- \  Y, _◎主演金高银Go -Eun Kim; n7 w2 ]( X& N, K6 X2 T
   丁海寅Hae-In Jung3 n+ O2 {: T! f7 B  S. \$ E
   朴海俊Hea-jun Park7 _1 V9 h7 M0 x4 w9 B: e+ N
   金国熙Gook-hee Kim2 v0 B4 |4 _  L+ }: j8 i7 g
   郑幼贞Eu-Gene Jeong* _% }9 o* D4 u
   崔俊英Choon-young崔
+ f9 \- v, Y" A- }' {' n1 s! E& H5 ~6 H4 \: B
9 J2 ?! p; A" S# v9 D7 P( |
◎ 标签金高银| 爱情| 丁海寅| 文艺| 韩国电影| 韩国| 青春| 2019
& g  o3 H% j. J4 x- x  P: C* \" j* J7 Z0 V

5 v8 p; X; F  \0 s- Y9 O
5 @3 q. ^4 `9 F, u  ^; q  [. I 简介该片预测IMF时期大学毕业那一代年轻人和当时人们的故事。
# Z! O' ^6 R; z( r3 P/ w! `# l视频! P5 s* s+ f/ ~, k
ID:1
! {# n: D, J+ Z& @* B: Z格式:AVC
2 U' V& O: z; A/ N1 A格式/信息:高级视频编解码器" G% @+ M2 f2 t, g1 W
格式配置文件:Main @ L4
+ [/ G* B& M: E3 v% w' x' y3 p格式设置:CABAC / 3参考帧' W1 q" t" _5 r+ U, l# E0 u- C/ H
格式设置,CABAC:是
' G1 P9 r3 G# H6 ~0 {1 s( E格式设置,参考帧:3帧& I" r8 s% U: z, P% \2 i  T- d
编解码器ID:V_MPEG4 / ISO / AVC9 z- L; z& V* J. G- C- ?
持续时间:2小时2分钟. l" ~3 n2 l! L/ L/ l; B
比特率模式:可变
$ i# h. c  `( w2 t比特率:4420 kb / s
9 V$ t, [* ^( s+ t最大比特率:6630 kb / s5 C# O3 M( e4 S7 |; W- G- t
宽度:1920像素9 R8 g5 ^/ [; A: ?$ ^
高度:1080像素
! }4 Y1 N4 a9 \6 O! Y; M; ^7 Y显示宽高比:16:9
3 a( ?, F8 B& O0 V/ |  m) P, [6 T8 V帧频模式:恒定' c$ K% }! t% Q
帧频:23.976(24000/1001)FPS
, n5 x- @$ T. N& b5 ?! f) F! `1 L  v色彩空间:YUV
2 P, R' j0 {5 j$ l色度二次采样:4:2:0& g3 e7 F+ o0 l3 ]9 Q# D
位深度:8位
, s# A5 ~7 a8 E扫描类型:渐进- L3 E; v* q0 C
位/(像素*帧):0.089
- A$ q3 _! k- R4 a流大小:3.79 GiB(87%)/ k" ?4 c% a! S. F! |! s
编写库:x264核心148 r2715 7e75228# n1 B* @7 C" M+ t, w9 Z  K
编码设置:cabac = 1 / ref = 3 /解块= 1:0:0 /分析= 0x1:0x111 / me = umh / subme = 10 / psy = 1 / psy_rd = 1.00:0.00 / mixed_ref = 1 / me_range = 24 / chroma_me = 1 /网格= 2 / 8x8dct = 0 / cqm = 0 /死区= 21,11 / fast_pskip = 1 / chroma_qp_offset = -2 /线程= 8 / lookahead_threads = 1 / sliced_threads = 0 / nr = 0 /抽取= 1 /隔行= 0 / bluray_compat = 0 /可缝= 1 / constrained_intra = 0 / bframes = 2 / b_pyramid = 0 / b_adapt = 2 / b_bias = 0 / direct = 3 / weightb = 1 / open_gop = 0 / weightp = 2 / keyint = 250 / keyint_min = 23 / scenecut = 0 / intra_refresh = 0 / rc_lookahead = 48 / rc = 2pass / mbtree = 1 /比特率= 4420 / ratetol = 1.0 / qcomp = 0.50 / qpmin = 6 / qpmax = 51 / qpstep = 4 / cplxblur = 20.0 / qblur = 0.5 / vbv_maxrate = 6630 / vbv_bufsize = 8840 / nal_hrd = vbr / filler = 0 / ip_ratio = 1.40 / aq = 1:1.009 I# S% h* n, Q6 k7 ?& J4 F2 p- \
默认值:是
6 [7 R4 Q9 R" i; i9 N# p- K6 ~强制:否( E; v$ E1 u! M
+ {0 P- [& ]9 p2 g1 K- M
音频" d9 `- K1 W1 {' \
ID:2
! l8 ~" E( e$ V  `格式:E-AC-3- i" H) K9 ]$ p& l8 X; s. {. s+ h
格式/信息:增强型AC-31 Z8 _8 F  @, j0 j
商业名称:Dolby Digital Plus6 J  W) D( N: X; `! E- C, l
编解码器ID:A_EAC3
/ Q, P0 p, D5 L* i+ \持续时间:2小时2分钟* k$ R9 [+ D# c" w  A! R. n4 O
比特率模式:恒定
) `1 Z  [6 y  g0 h- w; E比特率:640 kb / s# j* I% Y6 V9 J: H/ F0 I$ A
通道:6个通道7 B. h$ P8 W) c& d7 _3 i
通道布局:LRC LFE Ls Rs* h5 e% U9 I# z
采样率:48.0 kHz
  w0 _9 Q( I  o0 P帧速率:31.250 FPS(1536 SPF)
, @0 q7 h) n6 j. p" n压缩模式:有损; _$ r6 ]$ u6 G* i( p0 o$ b
流大小:563 MiB(13%)- k/ `! Q, R( ?: g: g: w4 m
语言:韩语
8 m% E' E+ e, U* t. j9 v服务类型:完整主要
4 I/ T- K% Y! ^$ g默认值:是* y/ e5 }4 x6 l& U- B
强制:无5 E( _) M* |8 Q! v1 z
2 w8 L8 r# z0 s4 g) I- n
文本#1- v6 |2 @* ]# P' {* O! X& y
ID:3
/ ^* _$ [+ ]5 a6 H( G格式:UTF-8' U+ T/ q  b2 k: h2 H& k
编解码器ID: S_TEXT / UTF8
8 U7 _$ ]+ B1 @" W2 }编解码器ID /信息:UTF-8纯文本; ]5 [" U. R4 @
持续时间:2 h 2 min# ]; z7 `1 @  H! u2 g: k, |2 v+ O
比特率:70 b / s
! k- Z9 m8 D6 b1 {; w/ i$ N元素数:13840 O3 O; Y0 q& w& g, z
流大小:63.5 KiB(0%)# Q9 K  }( G7 R. Y
语言:阿拉伯
% ?$ ]  f/ D5 }+ V% M) O默认值:否
: I) Y3 J6 s8 k8 R* E0 e强制:否  F& f- w. x9 J7 \

( l1 |( `. n3 m; @' }文本#29 `: c3 {) }/ q
ID:45 i3 z$ a$ ^9 K2 f
格式:UTF-8
$ f% \; h) v6 ~" d; C编解码器ID:S_TEXT / UTF8: \6 \# _. G0 B5 ~
编解码器ID /信息:UTF-8纯文本
" b  z5 R0 [% l; s* K0 X, l持续时间:2小时2分钟
- \3 c0 {1 R9 G! S  m: i$ I比特率:40 b / s7 t0 H3 a5 f; v2 B4 V  R% d7 _
元素数:1381
- o. X! ]9 _4 U& V: [, i) z, }流大小:36.3 KiB(0%)
- P; j6 B" H: S8 B" S# }" K) m: t7 x8 i语言:捷克语
/ @* H+ Z; _2 Z7 P' `) ^( v. X默认:否
  n  D- r4 i+ ~- F7 c. f强制:否+ o3 u' H& p( D4 f* y. ]! p

1 H# i$ Z% H  X6 X% H文本#3
% v1 t3 y  t" ~ID:5- a  z0 n3 B0 a+ p1 H4 U
格式:UTF-8
) z' W1 M& a* O: W编解码器ID:S_TEXT / UTF85 v" o- C9 p5 Q2 M- o# g( F
编解码器ID /信息:UTF-8纯文本
( y% f( a  ?/ [6 ?" z( K, e持续时间:2 h 2 min+ y* I9 l/ S* m" v, A
比特率:42 b / s
, `. r$ e: b4 h" J计数元素数:13817 h$ f0 x% _' V* d6 I, x( B- u# Q
流大小:38.0 KiB(0%)+ |7 S: `" g2 D' |' U! [
语言:丹麦语7 W7 R4 ?2 M$ O0 |0 o$ ^) B1 B$ P
默认:否
8 s( A8 ]8 s) N7 T% [- E' f" D0 O* i) n强制:无
6 F! Y) w8 N; F# S0 P% t8 q% N2 {
文本#4
. F# q& e4 g2 J1 G# |( cID:6
4 ]7 S) J9 E3 V& p: }, E格式:UTF-8) w0 J6 S: C, H9 U" \* _( X3 r
编解码器ID:S_TEXT / UTF8
2 C. f" c4 Z" z+ |1 o; Z% q5 i编解码器ID /信息:UTF-8纯文本
- ]! J" n8 C" x7 O; a: U持续时间:2小时2分钟3 u# j) w! c2 L& P: J
比特率:44 b / s
/ ~5 C4 U! H8 ?, f. k元素数:1384. [, ?) b2 @" k8 A. a
流大小:39.7 KiB(0%)
1 B9 P1 {3 B  {$ @! D0 T' P语言:德语* b7 M* ~2 D  s' L& Z2 F9 y; o
默认:无
# _8 u* S; r/ o4 D7 s+ c& _强制:无
- A( X0 P- z7 x$ u; T+ E0 @% N* u# x3 [! R( O4 d2 l: P
文本#53 X! J; e; {( ^4 N6 V6 L1 v( r4 S
ID:7
( x3 F/ \& {% w  A/ I9 X9 [, A格式:UTF-8* n, G- u) F# O  g
编解码器ID:S_TEXT / UTF8
( j" Y( M& c% e# p编解码器ID /信息:UTF-8纯文本
( p) ]8 N7 V9 H+ L4 U# J4 F持续时间:2 h 2 min) y, `; q2 o+ Y# u" |; v& k9 I( ^
比特率:69 b / s
# ^$ w, w! t0 y元素数:1379
' `6 X+ k0 D+ i流大小:62.7 KiB(0%)! K6 Y: Q5 l- g# t0 l% w7 J
语言:希腊文+ d5 J1 H* N( `) r
默认值:否
2 ?4 B! J, s1 z! s6 D8 o强制:否
5 I6 w0 H; \1 l1 S) s7 q
( e' E* c% Y+ O& p4 ~文本#6
7 a8 s, L  C% S& W, q5 @& E! EID:8
$ }% q5 L, }0 v7 Y5 m9 j格式:UTF-8$ d% @8 N# ?4 y( h: P" x
编解码器ID:S_TEXT / UTF8
$ A: [  o6 m) O$ P/ k; m编解码器ID /信息:UTF-8纯文本  r( t8 n* J/ H- R( A6 O
持续时间:2 h 2 min
* ~" R1 ~& @! f$ W1 M2 g比特率:43 b / s
7 _  Y3 b; Q: k( C元素数量:13592 w1 f1 p6 k) G1 U9 _
流大小:39.3 KiB(0%)6 ~! k& b3 u5 k2 H
标题:SDH8 g! _' H0 U  y9 q
语言:英语3 t# A5 M1 h+ J
默认:否4 a0 e, D2 l1 j. u' K
强制:无
* n/ X* c( o: o& U7 I
* I: h9 g0 L6 K文本#7
6 j3 L* \0 d$ g: Y2 ]" B# P  b/ @ID:91 }* y: F1 P. Q3 s. y
格式:UTF-8% c( Q* N: L# a$ h3 V/ ~
编解码器ID:S_TEXT / UTF8
( D6 b; h0 E8 ?5 S- U; k编解码器ID /信息:UTF-8纯文本
+ L1 ?4 ]8 u) G, E6 y3 l8 @持续时间:2小时2分钟7 s4 Y* u0 @: w- P; Y; P
比特率:38 b / s2 U8 b6 `4 m; j; E" W/ `# r) N
元素数:1304
/ v  i- S, S: K* w3 i流大小:34.9 KiB(0%)
5 F6 M: p; |/ b语言:西班牙语* ^" b' L5 h$ E
默认:否& Q- `9 W# u: L  h+ C: `
强制:否! }: X6 m( c8 m( L# \, z- r) x

& E. C0 w6 Q9 ]: V3 p文本#88 ?' T# ?& Q, f0 L
ID:10
' B% R4 M) m- e1 T: H8 A格式:UTF-8
  Y8 Z/ o( {/ P0 q; m6 u9 A% ?编解码器ID: S_TEXT / UTF8
* P& T+ R7 O/ p& R编解码器ID /信息:UTF-8纯文本
9 j2 J: X, g- l6 a+ H持续时间:2 h 2 min
0 O4 K) b: ^7 V$ H  f" d( z4 t比特率:47 b / s" @6 a) i, q+ h- h, u# a+ H
元素数:1454
/ B- u5 m! Q# k3 c  X流大小:42.2 KiB(0%)
  z- J$ e1 [$ f9 [( S) u, \: m7 }语言:西班牙语; ~+ m; j, K' O
默认:否* X3 j3 ]9 ^2 b5 }4 y8 S' ~
强制:否
/ ^  l# \0 `9 j- e
, ?3 X# e1 ]# Q3 g! n9 K  m文本#9
3 G: h% J: u! a, x" d# m# V4 LID:11: G8 V) ], j. b$ t/ b
格式:UTF-8
3 d+ j7 c# t+ Q# T编解码器ID:S_TEXT / UTF8
2 [7 g6 K9 f4 H8 v/ @1 E+ I编解码器ID /信息:UTF-8纯文本
- \) T# M; d7 q- R- |持续时间:2小时2分钟+ {& g6 b" P: R3 N! w( y9 i
比特率:41 b / s
! S: v) R3 b1 n& O" t8 P! x& \2 ~. y元素数:1381
+ N( m, ]9 E, K( |8 ^流大小:37.6 KiB(0%)
" I/ D0 E4 {6 q( I6 G标题:欧洲7 B: Q& P/ P& Z
语言:西班牙语
) r" `$ x3 v) J* l  k默认值:否
! d, n7 z5 b0 z& L强制:否
% }( U; s, m+ y2 P# K* n3 ~
: B; m+ I, {/ g1 e' n, E( g1 c6 o文本#10
8 l( n6 G4 V" f# z$ ~ID:12+ `3 d4 v. U; F+ e0 A0 M
格式:UTF-8
" R+ {% ]/ F' I6 |8 N+ {4 R6 d编解码器ID:S_TEXT / UTF8
( B! w% _7 X; D1 ~" u4 L编解码器ID /信息:UTF-8纯文本: b- B& W* _: C  [- F
持续时间:2 h 2 min3 M( \) l" @1 L/ k% K
比特率:41 b / s
! r" I6 t& y* m) ~' c8 s元素数:1381
4 P2 z7 v+ E& {  f流大小:37.3 KiB(0%)& b2 B4 w: X+ A$ i: d& b; j& T
语言:芬兰语
9 _4 \9 q  }" s. D4 Z: m默认值:否
4 x( m# w# C/ F& g强制:否
7 l4 ?7 x$ w; W: W6 }$ }% Y
% H( e, m( M& N* W文本#11  x& S# o( n, j9 M5 p# l; `
ID:13
( }3 I# @) A! M' U格式:UTF-8( L0 j+ e1 T2 p4 @9 x
编解码器ID:S_TEXT / UTF8/ k- V/ s( g5 V& y6 m& n
编解码器ID /信息:UTF-8纯文本  Q+ Y! x! x! r% `
持续时间:2 h 2 min
; B! ^3 Q; B. y; z0 |; L比特率:43 b / s! ^7 q3 k  T" H# T, `* t
元素数: 1369
. a& G" I; Y, s: u- `; _6 ]' n流大小:39.0 KiB(0%)' }. N8 l9 E. m+ g) ~; ~
语言:法语. G! g1 F; {$ ?5 _- M1 \
默认值:无/ g! Q& g: x3 A3 F
强制:无. Q! p; p) e/ H4 v$ F

2 z( H3 U% F/ H, r8 K* R文本#12/ R& \* t5 x% I
ID:14
  D& z* e6 i& h- H, u5 ]格式:UTF-82 B/ ?& r. G( l  U7 i4 f
编解码器ID:S_TEXT / UTF8
9 q1 c7 X9 I6 ]编解码器ID /信息:UTF-8纯文本
( e& k6 p1 o& \4 b4 T3 m( u持续时间:2 h 2 min2 t4 e8 Z  [6 J3 o, D& D
比特率:66 b / s
* N" Z* d% x+ Q! K7 J9 q" \元素数:1382; R& e: w2 p5 F1 L3 o! {  b
流大小:59.9 KiB(0% )
( Q; u; s/ w6 u/ Y$ U语言:希伯来语
/ u& d' Y7 N3 C9 ^0 u默认:无
, d/ C# C$ w$ O$ F强制:无' s( T# K. D# l6 E$ o/ {" p
% V- i  x+ t* g0 G. D
文本#13
# q! ]# a" W6 G: c# k# ]ID:158 v' l8 Y& o. h: f% l; I4 z
格式:UTF-8, ^6 r$ N2 g" Z) V' j  S
编解码器ID:S_TEXT / UTF87 u+ J3 O3 B* c8 J
编解码器ID /信息:UTF-8纯文本& [/ \$ S- b( x5 p4 ?5 V; q
持续时间:2 h 2 min
0 e2 N' d+ F) A. d# v9 b' _; B& I比特率:40 b / s) S& U  y* q+ ~; ?/ L% l5 r
元素数:1382
0 w* ^* b" `; ?流大小:35.9 KiB(0%)
2 z( N8 _- {1 K9 T5 P1 U6 ~语言:匈牙利
. V" ]8 N8 ?+ z! t0 ]0 L/ g默认值:无需
/ ]4 {! M, Q8 e7 \3 h强制:没有: I8 c' K  O8 @4 A
' j) H6 p0 M# d
文本#14
9 H6 s$ Y) _% V" A( \0 QID:16
4 I) N  g/ J4 Z1 ?( M格式:UTF-8
  ~8 `. J7 U  H* W. o$ o编解码器ID:S_TEXT / UTF8
4 e; B: H2 B8 C编解码器ID /信息:UTF-8纯文本
/ |% N6 W. H0 K0 m9 [4 H持续时间:2小时2分钟" E1 f: h& h0 M  a1 |7 z
比特率:40 b / s
7 u2 ]# ^5 V+ \7 ]5 Q5 a元素数:13790 T2 y' Y% h" G1 L& A4 h
流大小:36.3 KiB(0%)1 _+ J9 N* Z7 u) U5 S9 ^7 ?
语言:印度尼西亚语3 Z, N; n- f; J' [* k/ r) K
默认值:否& v; v- v+ g* Q7 u7 W
强制:无6 s% N& N% F/ R9 [

  l. p4 f  ?( u4 p3 m  e8 e1 i  _文本#15& o, \, |3 E1 M$ d0 `( z3 y
ID:17
' d* B9 X  K5 Q格式:UTF-89 S. m2 h2 B5 Y, t/ F9 F, C
编解码器ID: S_TEXT / UTF8/ s& D9 H  X4 W. P4 F' d; j' F5 c
编解码器ID /信息:UTF-8纯文本7 D4 u) C9 j2 o" p! ^1 `4 X+ v
持续时间:2 h 2 min
; r  ~. u3 v' l9 r# c& s* I' s* H! G) u" F比特率:41 b / s, f7 i, E, e9 T& v; _9 K
元素数:1376% y, [& N5 ~+ v' y
流大小:37.4 KiB(0%)
* o/ ]6 z3 A& c& \' V# R8 b& p& |语言:意大利语
, N5 E4 ^( {! U9 x& O# Y默认值:否, W5 Q9 E9 U3 L3 C
强制:无
, R- j' \- H( Q3 U. z  |0 [. H- n; |
文本#16
. R; I( L% Q, NID:18$ G4 s( e8 ]& @# ?3 K
格式:UTF-8: r0 ~. d3 ?3 K. |: R
编解码器ID:S_TEXT / UTF8
+ Q, B6 P5 }3 l: P编解码器ID /信息:UTF-8纯文本
& |+ W% A$ F/ R/ Q% w$ P1 Z% K持续时间:2小时2分钟7 c5 u8 u1 p9 I# G6 S. a- S6 w
比特率:40 b / s- y6 K4 O( U& c+ w3 q, C) U/ t
元素数:1285
$ O, q6 S9 p1 l7 o- |) H, a# N流大小:36.5 KiB(0%)5 _* |6 a" l! i( M5 X, O0 U
语言:日语5 L8 E' E  c/ }" j
默认:否# u' F- r/ E" d6 B( j) c, {' M
强制:否$ U2 L' N6 P' D8 G; C

7 o0 f% t9 v8 p! Y2 @# ]# v* u5 x文本#17
; n5 R9 f/ H  u  ]3 _$ RID:19! M+ l4 Q1 ?/ M) {: \4 D
格式:UTF-8
0 T( }' r7 b* x, B. `) J编解码器ID:S_TEXT / UTF87 z3 a+ C. _+ ?
编解码器ID /信息:UTF-8纯文本
: q- r4 A/ D8 G7 z3 P8 V" F2 B8 y0 X3 v持续时间:2 h 0 min
" y6 v. u4 b7 d+ V/ |6 K; L. k( w比特率:79 b / s; `0 a6 v2 x3 [4 ?" C6 S
计数元素数:1835
7 S1 T- H0 t; \0 z- @流大小:70.0 KiB(0%)$ X( F0 I4 f. z3 G
语言:韩文
4 b" L" J# `, K# a# n, H0 L默认:否
* N9 o8 y) T5 i$ o% R/ y强制:无! v! k% j9 h, v" I) k

* P1 U! ^' R* P/ ~1 t1 [$ T1 T文本#18
; K$ o7 }) s+ iID:20+ F+ S3 b& L; q
格式:UTF-8$ U5 m) m8 Q8 k
编解码器ID:S_TEXT / UTF8
" b- y7 [7 m6 q4 C编解码器ID /信息:UTF-8纯文本
' j6 c# ]9 x2 G* N' x& g0 W持续时间:2小时2分钟# {: u- Q5 e5 \4 C/ c/ E" O; C) P) S
比特率:42 b / s
4 U9 L! {% w) |2 f7 @. F' y/ |) J8 e元素数:1379
- Z! k& U3 l* Z& h, }4 G6 @7 `" t流大小:37.7 KiB(0%)
( I0 k8 M& F: G) H' p, r语言:挪威语
4 M. U" }6 d& s1 I: G! z1 ]默认:否  a1 v+ M  Z: L$ _1 A* C
强制:否5 W/ Z& T  n) R  `2 {
9 O$ u8 _$ t6 ]
文本#19
8 h" x9 u% N6 Q" }# pID:21
% F. q3 [; Z/ B% o% B* @4 S0 V格式:UTF-8
: c1 R$ j4 V. l: Z$ N1 D编解码器ID:S_TEXT / UTF8
& `5 ?% u5 r4 H" r4 S9 z编解码器ID /信息:UTF-8纯文本
0 a% c! ?+ a$ ?4 G* P持续时间:2 h 2 min2 T! I, H! q( `, F+ X
比特率:39 b / s( x* u* `& M% l% I* T' w
元素数:1377
( s5 R' }: k/ o4 s# x2 F流大小:35.5 KiB(0%)
9 Q7 s1 `; o0 b0 |% T) N语言:荷兰语
2 q5 c, i8 U$ o, X默认值:否4 {4 W7 E; k9 o" a% C' F. ^3 M
强制:否* r; N( e, }( `# q; @2 F5 J
5 X8 J: Z9 I; Y. x7 n; {2 B) m
文本#205 `$ O. C+ u( D- M+ I/ E
ID:22# I! ~, g  s. c# S6 h
格式:UTF-8
' l5 s$ J, n) `& I9 W编解码器ID:S_TEXT / UTF8! C. _" A5 K; V- f. C( `( q& \  X
编解码器ID /信息:UTF-8纯文本
  w* |4 H# G8 Z0 q* X% m" k持续时间:2 h 2 min  v4 A, p" h/ X2 D
比特率:33 b / s. {; T7 Q2 s9 @8 ]' j  F
元素数:1378
# M' {; w* P4 F0 P' o3 D$ x流大小:30.3 KiB(0%)
1 {. e7 S6 D# ~/ ]0 C$ ?! f语言:波兰语
3 j$ W/ o8 G+ ?默认值:无. \7 c2 [7 l! m
强制:无% }: }/ s* F, P2 N" q0 O9 C
% j9 k$ G0 J5 C* J3 F
文本#218 R4 M3 E0 ~6 ^! T- f3 M
ID :23
7 ]; F7 n7 p- d7 y1 X& i4 K' M! S格式:UTF-8
" e4 G; V, D) A. i# ]  ]2 V  E( s) v编解码器ID:S_TEXT / UTF88 ?. g$ ?+ W7 Z
编解码器ID /信息:UTF-8纯文本0 I0 n5 g  {5 Z8 \5 Q
持续时间:2 h 2 min
( m  M0 i  t; r) r: N比特率:41 b / s" H# w6 `, s! P8 e0 I* P  K8 b
元素数:1380
2 S5 G; [" Y/ ]  F* _( u流大小:36.8 KiB(0%)
4 S- j0 W# x( Y语言:葡萄牙语
- O1 L" W' a+ |& v4 n$ m* l默认值:否7 o3 h0 C% U1 V' A5 s4 `, o% j
强制:否' `. C' ]9 b$ @' y) U- F

9 e6 P. G3 H: ^7 U- m文本#223 Y2 T1 D" o# r" e
ID:24) g  v/ u) q: G' E+ `! e
格式:UTF-8
! Q3 G- s; S9 h1 O  h编解码器ID:S_TEXT / UTF82 k( W8 @- Q* ]; i  g& R
编解码器ID /信息:UTF-8纯文本4 \- b4 t' \1 Z2 O$ j' q' P
持续时间:2 h 2 min6 t7 {- q2 r2 H: Z; U. U7 r6 h
比特率:39 b / s0 P3 ]4 o; d+ r9 l+ u8 [
元素数:1378
* n9 N/ ]$ D8 w% h9 w" P) f流大小:35.7 KiB(0%)
0 ^. }* v7 C, V7 Z& W) V8 _标题:巴西# x. J7 V9 X5 `, Z
语言:葡萄牙语
0 y! I4 Q: J5 F$ Y. D# G默认:否
% p; C: m  k0 k% n* J* L强制:否. s' e+ X8 D) E' W: Y
& F4 W6 H6 _# a5 x
文本#23
% o1 d9 [; |1 D* y' B$ E0 e3 ?1 IID:25
7 \7 m/ v2 N5 n5 x) ?格式:UTF-86 c: u( J2 P7 L( j
编解码器ID:S_TEXT / UTF8
( J0 |4 X  |. r( v  ?& a' S) x3 Z编解码器ID /信息:UTF-8纯文本  k  ~4 d" j  Q0 Y5 H; q( `2 W
持续时间: 2小时2分钟7 i6 J+ m( k: s: i' q9 {7 o( l- O
比特率:48 b / s
, E5 T6 F4 B# _) w* Q) b元素数:1546. x9 h6 B" x5 ^3 R1 }  \( r$ ?
流大小:43.9 KiB(0%)
: g: Y" {# P3 w  p7 `0 A: J1 r标题:巴西
/ s6 S( q8 ?! t- ~* @; U7 A  z8 W语言:葡萄牙语
8 g& G& a9 @. g3 g8 t' g默认:否
' i: J5 v4 P4 i, r4 B) Y强制:无
6 m. ~, m8 |7 {& e, ?4 j$ r, l' I9 ~
文本#24
/ Q. u$ B4 n: U) Q& z2 MID:26
0 V- N- Z3 V! G6 @, B4 A格式:UTF-8/ Q7 s9 c4 }& L" R1 r# @
编解码器ID:S_TEXT / UTF8
, b. J) H* m7 F  c. H- f5 X编解码器ID /信息:UTF-8纯文本
3 I5 d% }1 e" D5 x& m: C; H+ r持续时间:2 h 2 min
0 j* T' j8 `3 ~  \# C比特率:45 b / s8 g& ~3 Q/ y7 C# X  ~( \% w
元素数:1382
1 i. Q& b; f; b& @流大小:40.8 KiB(0%)
  f* ^7 d7 g6 }& O' w$ l# v" @3 s语言:罗马尼亚语/ k  b$ K2 r  C3 v
默认值:否4 r* P7 T  a4 @$ o! u/ E+ K$ J
强制:否
  `: A3 O/ B3 E( K' m' x# j6 _# J9 n. B4 Z8 ?, n# ]7 F
文本#25( w0 A; a" S. l/ r! g% c- J0 G
ID:27
: {. x6 A' i  {1 p2 C格式:UTF-8  }0 b% c' \* |- @6 Y# P
编解码器ID:S_TEXT / UTF8
0 ~4 F  s& C7 j* _5 `& L编解码器ID /信息:UTF-8纯文本
& R) Y6 G! Y1 K0 ~$ e2 j2 O0 r7 o持续时间:2小时2分钟
. Y+ z3 D! O; J/ k& b4 L: f. U0 h比特率:67 b / s5 j& u3 y# K. Y0 m5 {
元素数: 13849 }4 z4 L9 \' {% ?8 L0 X
流大小:60.1 KiB(0%)
2 `6 B/ U& s5 m* D9 c3 M7 x# S语言:俄语& ?: m5 S( G$ q3 [  Z
默认值:无
3 f0 i! x& @; {4 ?# G7 Y& q3 P强制:无! T: \: Y! e1 g1 _5 O$ W
" f+ L; N4 x; _8 d: Q8 h* l
文本#26
7 B# }, T  r  I( u6 nID:28$ Z! D- ~6 L( u+ ^! ?. J- o
格式:UTF-8
. {: D8 R, E4 D编解码器ID:S_TEXT / UTF8
- m: T! i/ ?; _* u- t0 h' X% y, f编解码器ID /信息:UTF-8纯文本
0 f% O; F' g% h6 a1 @6 k: B持续时间:2 h 2 min
) G# s. j6 n$ s- V5 f比特率:43 b / s
5 n, U8 V6 q+ M) k; r9 N! W元素数:13804 s/ V& f! @2 a( m
流大小:38.8 KiB(0% )
7 H6 X- ]# [  }3 c/ c: x语言:瑞典* ~  R& C0 M+ P
默认值:否
; Y) ~0 C! t. ]. c% ]/ N/ t  a$ X强制:无
' Y1 }$ A2 G  r2 \# m5 V" ?1 Y2 V1 @! D8 Z3 f/ Y
文本#27
  m, T  S- n; |3 D# D1 P3 W  P" h' dID:295 I) Z8 c! b  A, `
格式:UTF-89 `% O& W/ v! I) F0 _, n/ P. P
编解码器ID:S_TEXT / UTF8
, U  r8 E1 G: q编解码器ID /信息:UTF-8纯文本& v9 z; k7 N% f, T1 T5 g
持续时间:2 h 2 min  I" e) Q+ n8 [) J9 ]& _
比特率:113 b / s4 r: K( y3 I6 H, G
元素数:1439
4 O6 u& G7 U; B流大小:102 KiB(0%)) s% f, ~5 y8 Z9 a
语言:泰语
" o0 t9 d  n8 m  O, `默认值:无9 B- W1 L& R& w! u7 t6 z4 x
强制:无" o# S3 Y2 }( S0 t7 T" I# l  x
) q2 B6 ~3 Z+ G& {
文本#28
2 h1 W$ u0 |: i+ u6 q1 d/ [) o$ TID:30
9 a$ b9 T  p. i. M1 I) j8 J2 }6 Q7 A格式:UTF-8
& r' C/ S/ R& f# v: |编解码器ID:S_TEXT / UTF8
  w1 n1 X" _6 T$ |- W9 o" ~2 R4 \% g编解码器ID /信息:UTF-8纯文本# G  d9 E! x: ]. I* V" S
持续时间:2小时2分钟5 Q) {( I1 V: V( ^. h5 v% T
比特率:151 b / s
, Z3 E/ f- U5 o元素数:1870
5 ]" _" C1 S# s2 h8 t流大小:136 KiB(0%)
  @; J' i7 P- m语言:泰语( _! j4 v. `/ [
默认:否
, j, n; t, _3 [# l4 l; K2 o强制:无
8 O. y/ }: W' b3 q2 t. F& x
: X- F' p8 ~+ B, w, P7 P; `; V  s文本#29$ k. H' P8 H! g* t, r# g
ID:31
" G- f$ V: x. k" ]5 G, X  h; ]! e0 |格式:UTF-8
7 \" v: [. ]" P; G& z7 {编解码器ID: S_TEXT / UTF8/ Q- U' W! Z2 l$ F. ?" g) c
编解码器ID /信息:UTF-8纯文本
3 M$ s* V* \6 Z* r8 w; K持续时间:2 h 2 min
' |  x! h& O$ K% s比特率:42 b / s
! [" M' V5 Z+ u# w元素数:1381
$ [7 M1 X& [) V; @流大小:38.2 KiB(0%)
. T+ z: A- }( U; b$ |* U语言:土耳其语
$ Y6 L- @5 |2 y3 S" B- N默认值:否/ o" M5 r( X% B2 x3 T: B2 M/ k/ w
强制:无
# q  R% T5 _! J+ l2 s. q. @: g  ~8 J1 ~
文本#30% s& S" ~) [0 _3 m+ u1 ~2 d
ID:32
( E2 ]: s& h' C格式:UTF-88 c+ Q: A) B+ v' k
编解码器ID:S_TEXT / UTF83 _7 B3 U8 X1 u7 Q8 @
编解码器ID /信息:UTF-8纯文本
3 ~9 V! X. h: b1 F" U; ?# T( D2 G3 d6 t持续时间:2小时2分钟
5 v/ j1 n/ D" j: D5 \比特率:59 b / s
) }1 e$ S& V; v. h1 D5 p# X' V- D; t8 F元素数量:1380/ R$ W6 L3 T3 c' B9 C" R
流大小:53.0 KiB(0%)2 J9 W) Z, F3 u, J7 L$ l; v- O
语言:越南语9 T+ ^) o5 f( y- u/ U2 ?
默认:否, h9 M0 q- N% t" x+ `
强制:否5 t: M8 i! r9 j1 A

+ R* B4 p$ h, N" q4 ?  D7 C- V) C! b. ^文本#31' F# h, z: f9 C! }# @" u
ID:33
$ M  Q7 u0 A' G2 d1 X格式:UTF-8
: {5 F0 w4 q* \8 t编解码器ID:S_TEXT / UTF8
+ ]  A  Z. {; c编解码器ID /信息:UTF-8纯文本
0 Y& {* @) N4 l0 P持续时间:2 h 2 min
( c) h  Y( h! M( a- d$ K比特率:42 b / s: i+ T$ _4 M% `" {! ?4 ?  e+ {
计数元素数:1385, `$ u3 f% R8 z' Y& V
流大小:38.3 KiB(0%)
/ q, t8 Q- [8 a- j9 r. T标题:简体0 E! j+ K; M6 p( }
语言:中文3 @1 m' Z& |5 t5 G& |% y- H' d: v
默认值:否2 A+ p- K# ^8 u
强制:否
: v# Q% _* ^8 Z4 u  w" L8 _6 Z: i5 y; A( d2 T& |  [" t; j
文本#325 I0 Y6 A; g0 y3 E
ID:34
& O  o8 S9 {' R格式:UTF-8- W3 [( S+ @9 b, @" y! V( r
编解码器ID:S_TEXT / UTF80 r: M8 m% Z0 g% M
编解码器ID /信息:UTF-8纯文本; X+ t( {3 |7 b1 \5 o4 l
持续时间:2小时2分钟- `, M; y7 [: W5 N
比特率:43 b / s
; I7 y0 {2 T# H! |' j/ O% _" D元素数: 1404* O; `/ g8 A- N
流大小:38.7 KiB(0%)
8 f2 S) E( H! ]7 ~& N标题:传统
7 {# V8 [1 h) C( |' n; `1 K1 N语言:中文8 y3 c: L" O. V/ _7 i; x
默认:否, d4 F3 q$ M* w4 y# ^% _( g* z8 q
强制:否
柳烈的音樂專輯 MKV.torrent (43.92 KB, 下載次數: 14)

回復樓主 親!! 現在是淩晨!妳失眠啦?餓啦?通宵加班?還是想WK啦?

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:info@waikeung.net論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部