WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:191 回復:0 發表於 2019-11-8 20:26:05
本主題由 212love 於 2019-11-11 09:03 解除高亮
累計簽到︰2029 天
連續簽到︰3 天
發表於 2019-11-8 20:26:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

深夜秀/夜深时 Late.Night, 2019.[MKV / 9.85G] [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 劇情 喜劇 
地區: 美國 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2019
資源: BT资源
1.jpg 6 r; s" K( C& [1 I8 M

9 z0 T8 u+ y& M/ d- M' H5 o◎译名深夜秀/夜深时
8 _* M+ r  ^! G! G1 [◎片名Late Night* J, m, X; Q) h+ I- i% l% o" N4 C2 \! q
◎年代2019; ]1 O0 _* G/ b: n; ]; A* d8 P- w1 X
◎产地美国8 ~. v& y  G+ T8 j" f8 S6 ^3 g
◎类别剧情/喜剧& r- J1 Q- q9 b9 a7 H3 \9 K1 N
◎语言
/ a- B8 d$ X7 W  A# ]* ^/ c◎上映日期2019-01-25(圣丹斯电影节)/ 2019- 06-07(美国)
4 s: R$ t* B" W! |4 [◎IMDb评分6.5 / 10来自4780用户  E( G& n. @9 L: l5 f
◎IMDb链接http://www.imdb.com/title/tt6107548" J7 e' Q5 ^+ ^
◎豆瓣评分7.0 / 10来自265用户: g; t; U+ a- b7 e$ b7 L4 x
◎豆瓣链接https://movie.douban .com / subject / 27109401 /: L5 m( h2 b0 s) W
◎片长102分钟(圣丹斯电影节)# V2 C) U# H( k- j0 Q! a, B
◎导演尼萨·加纳特Nisha Ganatra
0 z4 ^& k- C. h◎编剧敏迪·卡灵Mindy Kaling
, z9 u6 C: H! f◎主演艾玛·汤普森艾玛·汤
! ^6 @1 j8 m! v4 B# f   普森敏迪·卡灵·敏迪
. u+ {& h7 x  j. ?& Y9 S3 Z( P   ·卡林·约翰·利思戈
: r+ P7 g( l3 I, r& e. }9 e   · 约翰·利思高休·丹西
( P: F" N4 i/ x   · 休·丹西·伊克·巴里· 霍尔兹·艾克· 巴林霍尔茨·- O# k  {( K" O: @, g2 E
   梅歌林·艾奇坤
% X& a$ ]% k2 ]* n  d! G: i7 |+ _: [2 c* H   沃克·梅琳·
: P( z0 {- q. r% K; t* g   埃奇昆沃克· 艾米·莱安卡塞拉4 w- [$ G: F; T
   保罗·沃尔特·豪泽保罗·沃尔特·豪瑟
/ Y( z+ d. T" }. s' j1 k   ·瑞德·斯科特·瑞德·斯科特! Q2 i) [7 l* j* Q
   ·丹尼斯·欧哈拉丹尼斯·奥黑尔·
+ h8 R- Z  {0 U   费斯·洛根0 L( r8 [$ z9 a0 s! B  q, ]0 F
   · 费斯·洛根·约翰·厄尔利·约翰·早
% H, V9 A$ D$ C, C) m. s1 g1 c6 b   桃乐丝·
  ?" H  {9 @0 A6 |0 R% [   麦卡锡多里斯· 麦卡锡· 卢克·斯拉特里2 d8 {3 F! [- E6 X
   · 卢克·斯拉特里·格里高利·迈克尔·格雷戈里·麦克尔·鲁帕克·
5 ~7 W# ~# [- [# ~! z1 z   吉恩
! p5 y! e; _9 t2 F0 F; _5 a7 L( S" B- u  K1 L: u

$ {( g* f1 s% \$ b* U1 X◎ 标签喜剧| 女性| 艾玛·汤普森| 美国| 2019 | 脱口秀| 电影| 艾玛·汤普森7 x4 |/ ^4 D6 o/ T9 W

9 D3 e) D) E, C: z$ n3 @' G. t$ M- l% v5 x. ?

! @. `% u* @. }/ o 简介艾玛·汤普森,敏迪·卡灵将参演30WEST,FilmNation打造的喜剧[夜深时](Late Night,暂译)。敏迪·卡灵还操刀剧本,尼萨萨·加纳特(《高玩救未来》)执导。大约一个即将失去工作的深夜脱口秀主持人(汤普森饰),当她担任女性作家(卡灵饰)时,她的工作和生活似乎有了转机。该片即将四月展开拍摄。
: }, y+ s6 e, B0 D: h1 e视频0 a* g# G! M% r6 ]
ID:1
; [# t1 M" O* S9 J3 i, I% {) u格式:AVC
6 Q" ?1 y% R9 w- B格式/信息:高级视频编解码器
9 d2 a0 Z; i# R5 t% g4 t格式配置文件:High@L4.14 N, G2 t/ G+ t/ ]1 p! w% d' x+ N
格式设置:CABAC / 4参考帧
3 @2 i2 [! J' A  |1 Z格式设置,CABAC:是
* X/ A- e) V6 }3 n1 j$ _- `  k格式设置,参考帧:4帧
. w( R7 k+ ^: s0 Z编解码器ID:V_MPEG4 / ISO / AVC
/ i$ k/ h0 _9 z1 d持续时间:1小时41分钟4 l0 i" X+ R6 a3 n$ r! I3 ~
比特率:11.5 Mb / s
( D/ j6 ?3 t* |* b4 A宽度:1920像素5 Y: E' Q$ O1 E, E7 J
高度:1036像素2 p' ~# L# `# j9 _& i' `* r
显示宽高比:1.85:1  l/ ]1 I8 R6 j5 h2 T# \
帧频模式:恒定% }# S4 y' Y' G7 d- V. W/ T
帧频:23.976(24000/1001)FPS
$ U% w2 X# c$ g! N  l$ |1 w9 [色彩空间:YUV
7 D; o9 y9 s& x色度二次采样:4:2:0
' }/ y8 R5 L0 B& ]$ [- h位深度:8位
. s$ {, t1 @9 O0 y6 u扫描类型:渐进
2 i7 m% ~( T+ p) I: [$ l位/(像素*帧) :0.241/ o6 K" R" T! @, H& o  v: E
流大小:8.17 GiB(83%)
/ r' W/ H( n" a+ g: [1 t# C标题:Late.Night.2019.1080p.BluRay.x264.DTS-HD.MA.5.1-FGT
6 ~+ w! Z: U2 U% v编写库:x264核心148 r2795M aaa9aa8
! t+ M4 f: R: X/ J8 g% g; X$ x2 t0 R! \编码设置:cabac = 1 / ref = 4 /解块= 1:-2:-2 /分析= 0x3:0x113 / me = umh / subme = 9 / psy = 1 / psy_rd = 1.00:0.15 / mixed_ref = 1 / me_range = 16 / chroma_me = 1 /网格= 2 / 8x8dct = 1 / cqm = 0 /死区= 21,11 / fast_pskip = 1 / chroma_qp_offset = -3 /线程= 48 / lookahead_threads = 3 / sliced_threads = 0 / nr = 0 /抽取= 1 /隔行扫描= 0 / bluray_compat = 0 / constrained_intra = 0 / bframes = 3 / b_pyramid = 2 / b_adapt = 1 / b_bias = 0 / direct = 3 / weightb = 1 / open_gop = 0 / weightp = 2 / keyint = 250 / keyint_min = 25 / scenecut = 40 / intra_refresh = 0 / rc_lookahead = 50 / rc = 2pass / mbtree = 1 / bitrate = 11500 / ratetol = 1.0 / qcomp = 0.60 / qpmin = 0 / qpmax = 69 / qpstep = 4 / cplxblur = 20.0 / qblur = 0.5 / vbv_maxrate = 31250 / vbv_bufsize = 31250 / nal_hrd = none /填充= 0 = ip_ratio = 1.40 / aq = 1:1.008 h% \, y1 }+ l/ _  Z! Q6 b
语言:英语& {% C* P% H: |
默认:是
) u6 y+ z/ b' y# ]6 M& R" o% n强制:否
7 w3 R& z1 k7 w$ c! Z2 G
+ g7 r  s" @! I+ y1 k$ C音频
$ @) e" T* K9 y+ x) o! L5 A1 L% IID:21 t* |$ s1 S, G2 q% n. [
格式:DTS XLL, V! v7 a0 P0 l
格式/信息:数字影院系统6 N& L0 E2 M% q: h2 n
商业名称:DTS-HD主音频/ k2 O( {/ p2 [" |# h, @* W/ h
编解码器ID:A_DTS
( J) y5 \1 z# f6 H持续时间:1小时41分钟
% x% E5 ]. U2 [, D比特率模式:可变7 l6 h' w8 ~. r, ^
比特率: 2342 kb / s
  ~  H( g1 z% w0 M通道:6个通道. u1 G% H, J5 d1 b. h$ X
通道布局:CLR Ls Rs LFE9 W3 S& P/ P! z( ~+ V/ m
采样率:48.0 kHz
' K( \5 Y+ ^) v8 Q- T- _6 }7 M帧率:93.750 FPS(512 SPF)3 E. O% m: _- L# U% e" H+ j2 `
位深:16位7 O! |$ d, l: v* Z
压缩模式:无损2 k) E$ v! j6 Q3 `7 r" [) h' I
流大小:1.66 GiB(17%)* @3 K; T2 x/ [  A2 l
标题:Late.Night.2019.1080p.BluRay。 x264.DTS-HD.MA.5.1-FGT
# v& c; f) a- a# T. B3 _! H语言:英语
1 S5 S: Z& K# i: w  w# R默认:是/ m( s# S; a6 c* {
强制:否/ N2 q* t% C2 J' l
( P0 I9 Z: ^5 l# V3 }; }
文本#1
7 m' u9 u* q* I* k9 zID:3" F/ b# D" n( R3 Y' N9 _
格式:UTF-8, [6 x: Q, g1 q7 I
编解码器ID:S_TEXT / UTF8
6 g  K4 O. V  B$ I编解码器ID /信息:UTF-8纯文本- h3 G. U8 J8 U! l7 p1 v- ?
持续时间:1 h 39 min
8 _+ X/ \0 ^; S6 J: r& Z' z' n比特率:104 b / s
' v& V  e4 I8 x( {) f元素数:2134
- `' J6 v7 |9 P1 @; g. F流大小:76.1 KiB(0%)
' |" `; _" D3 i0 E& F/ r标题:英语-SRT) C. w; I1 s; X6 @, D
语言:简体中文6 ]+ h+ I# g5 t  P7 [& X
默认值:是
# r6 |0 {" I- w4 F强制:否: B& j3 n* H% c; O4 I, u7 @

* B2 _+ M; {1 ^% J0 g, P文本#2- u# U2 e+ c: N' A1 Y
ID:4
: W# Z& \. i" {$ j/ H* {格式:PGS$ l+ |; ^' m, S3 ?0 D- m
Muxing模式:zlib
, [5 L  T) g$ w9 B0 Y8 O& ~& z8 j  f编解码器ID:S_HDMV / PGS
. a, U8 V. Y5 N( n编解码器ID /信息:BD / HD-DVD上使用的基于图片的字幕格式
8 V7 U- W$ [" i; y" R持续时间:1小时39分钟- v/ o! v3 y  S' \7 n/ H& D
比特率:67.2 kb / s
7 z  C: C4 f* S元素数:4572
* S9 E% Z& l5 K" C9 D/ h( e& B流大小:47.9 MiB(0%)
3 I% e# l/ Y$ k8 ~  n标题:英文-PGS
; d3 H/ \; F& d" m% c4 U  g' V& C语言:英文
# x  Z! ^5 c# s; J$ v# ?默认:否
+ Z- T6 |1 G9 q; |, o  g强制:不7 L4 C& x4 {. `/ S

7 d0 n' ]* A8 s1 L菜单
, b, _4 R  n  V4 X+ w* I9 i6 I/ t5 V" E00:00:00.000:zh:第1章
9 t4 T; ^: f9 {- p5 e6 J% B7 ?00:09:51.716:zh:第2章; f5 q/ |1 x. l  F; e4 Q" F
00:16:43.961:en:第3章
, Y5 T) v2 I: F- x3 o9 V00:24:45.692:en:第4章) z) n1 T" G0 y# I5 A" Y- U
00:33:04.649:en:第5章- X) J. m# k. }( C
00:40:45.568:en:第6章
' T& C# f! B7 W" S00:51:39.513:en:第7章
& Q* ~, @2 f9 C" `9 ?01:02:18.943:en:第8章
! D+ r- F9 L, k4 x& ?- V01:10:3​​0.226:en:第9章
6 t4 q8 B7 u1 h( G( s01:19:15.959:en:第10章2 o6 H6 V0 [! i$ w
01:26:09.789:en:第11章
, D8 Q+ @9 Q! q0 V01:36:31.202:en:第12章
- `" \, P6 k, H" V9 y% M/ f* W/ X 深夜秀. MKV.torrent (49.78 KB, 下載次數: 12)

回復樓主 親!! 下午好,中午養足了精神嗎?讓我們一起渡過下午茶時間,WK有您更精彩!

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:info@waikeung.net論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部