WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:152 回復:0 發表於 2019-11-8 20:26:05
本主題由 212love 於 2019-11-11 09:03 解除高亮
累計簽到︰1841 天
連續簽到︰2 天
發表於 2019-11-8 20:26:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

深夜秀/夜深时 Late.Night, 2019.[MKV / 9.85G] [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 劇情 喜劇 
地區: 美國 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2019
資源: BT资源
1.jpg ( B) R% v& A) c* G9 E; ^' F9 ^

7 a) J$ U3 Z- X5 o) }+ V1 Y◎译名深夜秀/夜深时
6 K! G9 V8 }2 a! Z- L' @◎片名Late Night
( q) M- e; [. h# v1 x* ]- p9 w7 i◎年代2019
. O9 V9 l% U6 f( l◎产地美国  l. o2 x6 |3 f4 e% h
◎类别剧情/喜剧
5 p; v: Q/ O, l. u& v: l2 \! T◎语言2 w7 A( Y. Y& K9 C$ `0 D
◎上映日期2019-01-25(圣丹斯电影节)/ 2019- 06-07(美国)/ m5 ]% W" S0 w9 F3 l8 e
◎IMDb评分6.5 / 10来自4780用户
1 j6 `" A' ?) @2 p1 e◎IMDb链接http://www.imdb.com/title/tt6107548
0 G- u& {2 U) p0 v, ]1 ^◎豆瓣评分7.0 / 10来自265用户
: n" ?- w5 I" H5 M2 c, T9 i2 Y◎豆瓣链接https://movie.douban .com / subject / 27109401 /
8 g9 v" h+ }% N9 G5 o+ V◎片长102分钟(圣丹斯电影节)
; j6 f; \! a- }1 f$ [◎导演尼萨·加纳特Nisha Ganatra
/ q( p9 l1 T# ~: D8 o7 F! t◎编剧敏迪·卡灵Mindy Kaling4 c$ a& e+ {% _1 w. U
◎主演艾玛·汤普森艾玛·汤
6 n5 Y9 M- x  R# V+ `( ^   普森敏迪·卡灵·敏迪
) i6 |: a  J  V! T   ·卡林·约翰·利思戈
* F* W# r: e2 C) @2 _" ^% u& R   · 约翰·利思高休·丹西0 `: P9 ~- T' s5 u4 x% S
   · 休·丹西·伊克·巴里· 霍尔兹·艾克· 巴林霍尔茨·
* W( I/ ]. |# c; I8 @3 \   梅歌林·艾奇坤8 s4 C& o; ^0 Y* N3 k5 m2 D
   沃克·梅琳·
, E0 Y  d8 M" R" a- e1 D  f   埃奇昆沃克· 艾米·莱安卡塞拉
2 ~, v4 R3 u# b9 o' O7 A4 j$ x   保罗·沃尔特·豪泽保罗·沃尔特·豪瑟
/ R. u* T! W$ Q- V   ·瑞德·斯科特·瑞德·斯科特# x2 R' @& b/ ]/ x1 _8 w; K( A- ?2 d
   ·丹尼斯·欧哈拉丹尼斯·奥黑尔·' q% e" s: F4 g. |" g/ |  N1 V, E
   费斯·洛根( E2 ^" @" R- w: Z
   · 费斯·洛根·约翰·厄尔利·约翰·早. k+ P7 p! K( C/ s8 n
   桃乐丝·
+ F% c9 ~3 A: P2 f   麦卡锡多里斯· 麦卡锡· 卢克·斯拉特里. S- I/ ?* h8 T7 |8 D# C) x) C0 G# j
   · 卢克·斯拉特里·格里高利·迈克尔·格雷戈里·麦克尔·鲁帕克·* m5 ^# ^1 o) J+ E4 H1 \
   吉恩3 G' o0 B6 d, o. v" }, F8 G  @) Y# [
$ F/ r" C' I/ ?: g' B8 Y) {

# Q/ I" Q7 W" H1 K  X◎ 标签喜剧| 女性| 艾玛·汤普森| 美国| 2019 | 脱口秀| 电影| 艾玛·汤普森
# `4 F6 H4 o6 q3 A0 i; G2 s5 l- z* _8 @/ K) Y, g
! y3 }- `' y+ h
6 x7 V2 m  n" k8 I' {
 简介艾玛·汤普森,敏迪·卡灵将参演30WEST,FilmNation打造的喜剧[夜深时](Late Night,暂译)。敏迪·卡灵还操刀剧本,尼萨萨·加纳特(《高玩救未来》)执导。大约一个即将失去工作的深夜脱口秀主持人(汤普森饰),当她担任女性作家(卡灵饰)时,她的工作和生活似乎有了转机。该片即将四月展开拍摄。
8 P. F1 Y& x: Z: ^% o  p: ^视频; s  M1 Q8 T1 V" ~- `. ~
ID:1( X8 e9 w7 Z' P" X& o$ W
格式:AVC& s6 H9 J; |6 ^7 I
格式/信息:高级视频编解码器
$ x' S! q9 a1 u2 l2 D格式配置文件:High@L4.1- ?8 _9 N: r) J
格式设置:CABAC / 4参考帧0 l/ D6 D. z' e
格式设置,CABAC:是1 v- S% r& ?* g/ `- c, l/ d5 U% Q. x
格式设置,参考帧:4帧6 w3 \" |! m9 Q+ b* ^# h- ]: y1 R- K3 \
编解码器ID:V_MPEG4 / ISO / AVC9 |- G6 M; z, Y, i$ `. J8 F! r" A
持续时间:1小时41分钟  E" Z4 y4 M$ E# E0 D/ Z
比特率:11.5 Mb / s
" Z* ]% t% O) C) V8 z% {4 u宽度:1920像素
! I+ e; O' Y2 x6 x$ L0 \" M高度:1036像素
: I# ^2 t% l/ ]  i/ C显示宽高比:1.85:17 L3 j8 n, D, I! ?( k" w1 R
帧频模式:恒定
3 _( D4 x& w' l/ Q( n& l帧频:23.976(24000/1001)FPS
: [7 y) R" M/ G9 E; u色彩空间:YUV! G8 E) Y! e( V+ H; f
色度二次采样:4:2:0
1 p8 e1 q7 g. G/ [2 G0 a# A位深度:8位4 W( P# I: B  W1 I, m
扫描类型:渐进% e% J; A& C2 t3 ?9 h9 m! h
位/(像素*帧) :0.241
+ u" y2 l2 h; ?& X! u. i流大小:8.17 GiB(83%)' l3 R. {0 G, b4 ?$ o: f9 t2 I2 f7 h
标题:Late.Night.2019.1080p.BluRay.x264.DTS-HD.MA.5.1-FGT
  g4 }+ E3 T( x) W' D, j. O编写库:x264核心148 r2795M aaa9aa8
1 _7 P0 o, [; b2 M编码设置:cabac = 1 / ref = 4 /解块= 1:-2:-2 /分析= 0x3:0x113 / me = umh / subme = 9 / psy = 1 / psy_rd = 1.00:0.15 / mixed_ref = 1 / me_range = 16 / chroma_me = 1 /网格= 2 / 8x8dct = 1 / cqm = 0 /死区= 21,11 / fast_pskip = 1 / chroma_qp_offset = -3 /线程= 48 / lookahead_threads = 3 / sliced_threads = 0 / nr = 0 /抽取= 1 /隔行扫描= 0 / bluray_compat = 0 / constrained_intra = 0 / bframes = 3 / b_pyramid = 2 / b_adapt = 1 / b_bias = 0 / direct = 3 / weightb = 1 / open_gop = 0 / weightp = 2 / keyint = 250 / keyint_min = 25 / scenecut = 40 / intra_refresh = 0 / rc_lookahead = 50 / rc = 2pass / mbtree = 1 / bitrate = 11500 / ratetol = 1.0 / qcomp = 0.60 / qpmin = 0 / qpmax = 69 / qpstep = 4 / cplxblur = 20.0 / qblur = 0.5 / vbv_maxrate = 31250 / vbv_bufsize = 31250 / nal_hrd = none /填充= 0 = ip_ratio = 1.40 / aq = 1:1.00# E/ F6 Y* e, @, D7 Q
语言:英语" z1 r" l, E. ]* e3 @
默认:是; |; Z9 N. z5 X- x0 w
强制:否
7 ~* t( O) ?8 W0 I" X) S- g# ^
  ?1 }0 J9 \0 b3 P4 O0 |  Z音频
' }. h8 s% ?' R2 {8 wID:2
5 C, Z' l# d- ~! P- l格式:DTS XLL
% w2 W6 y, H1 o0 I6 o. s格式/信息:数字影院系统! C6 K3 h7 P" U5 ]* O
商业名称:DTS-HD主音频2 w4 M0 \3 e, A1 b- D/ C8 _! D5 G
编解码器ID:A_DTS
. \9 D8 B5 U5 f. e1 [5 @, Z: ~持续时间:1小时41分钟( |! z1 Q4 t# G5 z) T4 Y
比特率模式:可变, ^" O: j2 l/ L2 p/ D# C
比特率: 2342 kb / s
/ w' e" v6 n1 ^5 p9 _8 v通道:6个通道
) @% f' ]) i- r通道布局:CLR Ls Rs LFE
6 s0 M4 w' Q- Z$ U6 o采样率:48.0 kHz
8 y! G+ }. b  z帧率:93.750 FPS(512 SPF)
& I& h6 N3 t: a; X4 ~位深:16位5 A; D1 A. J+ m! H
压缩模式:无损4 Q- C- o7 V+ X1 {# O$ _, l$ Y8 ]# u
流大小:1.66 GiB(17%)  f; E: E( l  a. q1 _% E
标题:Late.Night.2019.1080p.BluRay。 x264.DTS-HD.MA.5.1-FGT, h" x; K% i# l% ^
语言:英语8 B; E. A$ n$ U9 @# T, b
默认:是
4 A! y1 ?5 G; {! I强制:否
/ T" }% j/ F2 p4 e7 b8 Y8 s
, {8 O% u( c" B4 E- K; T# ^文本#1
& j  {3 t) Z7 l2 C/ G& T( YID:3
2 t7 x+ F3 c0 |4 K: d1 x% V格式:UTF-8' X/ t. D# a- G& `9 @' ]$ i
编解码器ID:S_TEXT / UTF8
. k0 b% s5 [8 [' f1 `# K$ R编解码器ID /信息:UTF-8纯文本
* l& R! l% O3 P# i9 D/ {/ M5 s持续时间:1 h 39 min
$ P3 `7 j$ ]. g5 e! F比特率:104 b / s
  M# i7 h; S4 P3 r" b元素数:21342 E) K0 o1 ^! e" L" d
流大小:76.1 KiB(0%)
6 ]- m) E  m/ O$ k- R/ ^标题:英语-SRT
- W3 Z4 A8 n  l. U# d, }语言:简体中文
' u2 @1 y& S0 m0 g1 N) w默认值:是
1 {7 E2 ]: H! G9 ~9 R6 w. E+ }. i6 a- U7 }强制:否
5 l/ x/ }$ ^/ i2 u3 {- |6 {) \' C
+ ~& e( k/ s4 q6 U  q文本#2
, p/ \3 c% m" [ID:4
; {' Z7 n7 @7 j0 s& g0 S格式:PGS3 V( j7 X6 n7 E$ i1 R
Muxing模式:zlib
/ O0 U; _, ]/ _- z: E9 Y# U0 \编解码器ID:S_HDMV / PGS8 X2 q& n, u' t6 |' `/ @, v
编解码器ID /信息:BD / HD-DVD上使用的基于图片的字幕格式. \! }) P4 z6 _, x0 P2 G% @
持续时间:1小时39分钟
3 \. G' z4 Z* {% O" P3 B! a  v比特率:67.2 kb / s
& Y5 y- o0 Q0 [2 u, q* P元素数:4572
8 G; l0 f: j# X/ T7 q2 ^流大小:47.9 MiB(0%)
9 \! s! m9 G/ n$ w+ M1 c标题:英文-PGS0 V9 c  f: X/ j, F& t
语言:英文" E4 a0 ~9 m5 R$ T
默认:否
* ~% W3 ?8 p0 k* I强制:不: U2 L# ^2 S& A4 R. Z  j* o0 D, v
) ]) y: h0 L7 z9 h6 b2 ?# K
菜单
* K. r3 L$ \) h) `  l00:00:00.000:zh:第1章" q% X9 J2 l# G
00:09:51.716:zh:第2章% ~( K6 c% l: N8 u# Y0 h4 E5 L
00:16:43.961:en:第3章+ V8 Y$ I9 a8 ]7 @5 D
00:24:45.692:en:第4章" d6 X# ?" m3 C. L: y8 g
00:33:04.649:en:第5章
7 G' p4 O8 i) B  W" k* d00:40:45.568:en:第6章" h8 O1 X0 m8 J" I' t4 X, u
00:51:39.513:en:第7章
4 z5 u8 a3 F/ F$ b2 Y9 X! x01:02:18.943:en:第8章
( a0 p2 Z% T) b7 g! U0 E01:10:3​​0.226:en:第9章; E6 J+ Z5 k5 }( ?2 y
01:19:15.959:en:第10章  d+ _# b9 ~% ^5 Q. U( }0 a
01:26:09.789:en:第11章0 a3 }# p* l. ^8 B: c+ l
01:36:31.202:en:第12章7 G7 Q% F6 |0 b7 u
深夜秀. MKV.torrent (49.78 KB, 下載次數: 12)

回復樓主 親!! 現在是淩晨!妳失眠啦?餓啦?通宵加班?還是想WK啦?

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:info@waikeung.net論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部