WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:388285 回復:33 發表於 2016-10-15 09:03:03
累計簽到︰1944 天
連續簽到︰3 天
發表於 2016-10-12 18:58:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

神奇隊長 Captain.Fantastic, 2016.[MKV / 3.48GB]   [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 愛情 劇情 喜劇 
地區: 美國 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2016
資源: BT资源

2 W; `( K7 a) ^) g; I3 i8 ~$ ]& ?" F/ x0 s1 n
◎译 名 神奇队长
% j3 I" g; W8 C( P8 U+ y/ }8 f◎片 名 Captain Fantastic- v6 k) H. R7 Y( B1 E% ^; {+ w
◎年 代 2016# T( A0 A% j% H
◎国 家 美国. o3 ~5 U( I: c& }5 z
◎类 别 剧情/喜剧/爱情
+ a  D" V6 B2 Q4 Z! U◎语 言 英语! y7 F: Z* S, w0 \+ H& {5 R
◎上映日期 2016-01-23(圣丹斯电影节)/2016-07-08(美国)
! {/ Y6 @' U, t. t+ M9 N% [# c5 y◎IMDb评分  8.1/10 from 9,480 users
/ ]. K* N2 ?8 ~; |◎IMDb链接  http://www.imdb.com/title/tt3553976/
+ o' U0 B4 N5 c, s1 [9 x◎豆瓣评分 7.9/10 from 243 users
5 _$ Q' B) J6 [5 R2 S  d◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/25834735/
' ^+ w% m' ]2 M" V3 b  `4 }/ [◎片 长 118分钟
" ^  I" Y; M. Y◎导 演 马特·罗斯 Matt Ross
9 S6 o4 \  n4 @/ w◎主 演 维果·莫腾森 / 乔治·麦凯 / 安娜丽丝·巴索 / 弗兰克·兰格拉 / 史蒂夫·茨恩 / 凯瑟琳·哈恩 / 米西·派勒 / 艾琳·莫里亚蒂 / 萨曼莎·伊斯莱尔
. E4 r8 D) ?* T, J! W  V◎简 介5 h& w0 `$ x% {" y9 @' O: b( I* `/ }
 在太平洋西北部的森林深处,与世隔绝,一位慈爱的父亲全心全意地试图将自己六个年幼的孩子培养成出色的成年人。但当灾难降临,他们被迫离开了自己创建的天堂,开始走向外面的世界。这不仅挑战了他对“家长“这个角色的理解,也让孩子们开始怀疑父亲所教给他们的一切。( i: @  C+ H( ~  L
Video/ {; m: ~5 C- f" E5 _, @& X
ID                                       : 1
9 Z6 V: e1 V6 e, N& Q) p2 S" eFormat                                   : AVC
) r6 ^' [/ Z5 rFormat/Info                              : Advanced VideoCodec
# v3 l2 R, l# h. hFormat profile                           : High@L4# d! M5 Z6 H4 e# @: E6 a
Format settings, CABAC                   : Yes
0 `+ c9 \6 T7 e2 q/ _6 U' tFormat settings, ReFrames                : 5 frames
9 \" o1 e' R& v/ |% H5 ]% F, \Codec ID                                 :V_MPEG4/ISO/AVC
6 o4 }7 W# `- t( R% DDuration                                 : 1h 59mn
* K' E8 r4 K4 i: m8 Q7 EBit rate                                 : 4 424 Kbps, }5 {. U3 M7 {0 U
Width                                    : 1 916 pixels4 n1 r4 w/ e0 w
Height                                   : 792 pixels) O& E" Z9 j/ M0 q5 t
Display aspect ratio                     : 2.40:1
( ^! |0 E% G  Q% D, |& dFrame rate mode                          : Constant% |' M6 U+ d9 f$ Y  ]- Z2 u
Frame rate                               : 23.976 fps2 e- J' H* Z6 i6 C3 A
Color space                              : YUV
' x7 T0 @% @. S/ H  P2 X2 b5 BChroma subsampling                       : 4:2:0
7 n+ h1 N# @4 M; o0 bBit depth                                : 8 bits
* D  S  F) b9 J8 M& Y9 qScan type                                : Progressive1 `8 q, P- I; g* s5 l/ W
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.1228 B/ Q; @3 h2 @$ C
Stream size                              : 3.69 GiB (90%)
; |' S7 v3 d1 t, j9 o1 i% tTitle                                    :Captain.Fantastic.2016.1080p.WEB-DL.DD5.1.H264-FGT
$ ?; C, ]/ @/ z/ D. j; cLanguage                                 : English
# J: A5 W* I# k  I* t) D7 a. lDefault                                  : Yes
; A* s/ K* r  |, N9 XForced                                   : No
6 E  p# o0 a3 K0 V5 n  XColor range                              : Limited+ Y' N; r/ J6 o+ L$ \
Color primaries                          : BT.709
( e5 U3 H1 w- Y, ITransfer characteristics                 : BT.709
; Y9 D! z0 w7 }- B) M3 ^Matrix coefficients                      : BT.709
- Q& c+ b% r9 u( {5 PAudio
4 W3 Y5 X: O7 E7 @- w3 Q! J% sID                                       : 2+ s* Y" P, f5 k. [8 j2 \/ `- G: j+ Y
Format                                   : AC-3
& w3 \. Z, o* V9 X( t7 H+ S+ r5 hFormat/Info                              : Audio Coding 3% S6 z1 Z' |5 A" q! e! d
Mode extension                           : CM (complete main)8 a. r. S) ^& h% L
Format settings, Endianness              : Big2 y" F% W3 e! \' F
Codec ID                                 : A_AC33 r! x6 e, Y4 r% r  u+ R
Duration                                 : 1h 59mn8 T- ?" o4 R4 z7 ?3 o; Y
Bit rate mode                            : Constant$ l1 |0 D* E" _2 z2 E/ F
Bit rate                                 : 384 Kbps3 X2 ]/ \' o) s* R2 V6 R+ e8 e' a
Channel(s)                               : 6 channels+ s" D* ?/ u- ]" C$ M6 h) \( I
Channel positions                        : Front: L C R, Side: LR, LFE  T. I) `$ x" k
Sampling rate                            : 48.0 KHz
! p0 Q1 z7 P# E1 U. W" t0 ^Frame rate                               : 31.250 fps(1536 spf)
' O3 ~! w) c$ G( M! RCompression mode                         : Lossy
% @9 M  T. ^9 G2 F/ D/ ]# h+ |Stream size                              : 328 MiB (8%)/ f2 {9 q# j  m  N$ U0 Y
Title                                    :Captain.Fantastic.2016.1080p.WEB-DL.DD5.1.H264-FGT
, [  [5 J( P/ _& w! Y- V4 f4 z- |  ZLanguage                                 : English
2 \% W. p' v  }+ X' ~Default                                  : Yes, v; M, q3 ], P
Forced                                   : No- a2 T5 m6 P  T9 ]$ L3 z
Text+ k8 G3 _2 b9 U6 w) M2 ]
ID                                       : 3& F4 Z' E* E. I+ y2 c
Format                                   : UTF-8
6 N/ b! w4 P5 A3 a0 M8 BCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8* M* {) e5 h* v. H% Q
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
* e) G+ j' Z$ d6 [: J( ^9 qLanguage                                 : English3 m$ x# p! N1 O, [  K
Default                                  : Yes
+ b3 k1 _2 g* A8 g" ^8 gForced                                   : No* _' M& h- m, _5 d9 l; Z, X
Menu
2 }3 Q, R* ~) W. [1 h3 A* w+ }" T00:00:00.000                             : en:14 V& g. r  D/ ?4 }# }4 B+ Q$ ?
00:05:15.000                             : en:2
, ~! _1 l7 j9 t7 w% f, _8 O$ I8 B00:11:13.000                             : en:3
2 s, @9 f; w$ t& \* P; q+ T: P00:17:35.000                             : en:4
5 k$ u. |2 n. c" I3 A00:25:21.000                             : en:5
& f% U# D1 B2 q' k) e00:31:38.000                             : en:6( n* j9 r: ^2 }. I
00:37:42.000                             : en:7, t) X( w5 j; m8 h
00:40:26.000                             : en:8( i, |% J. ~, Z! R; u3 ^8 P
00:46:11.000                             : en:92 I7 b  s4 ^; }: f
00:54:04.000                             : en:106 X9 A: I: g# u  ~
00:59:35.000                             : en:115 V) ?/ x; ^3 s$ X
01:08:22.000                             : en:12/ h! H. J$ t  w" e: g, O
01:14:09.000                             : en:13/ k. n( E6 y0 u  R
01:20:19.000                             : en:14" [, P3 d' B8 `. t1 i0 s7 G
01:24:31.000                             : en:15
* O0 i3 N+ E. r% g01:30:20.000                             : en:16
0 i( U) ^; K7 D: i- S: Q- I01:36:53.000                             : en:17
/ a  @1 K; p% Z. M- x01:43:04.000                             : en:18
- z8 o+ C9 A- G+ ^1 c, ^% }01:48:24.000                             : en:190 Q0 b4 X* ]- o+ ?5 b" @: f; ?
01:52:48.000                             : en:20

, |* _  g/ V9 v& w( E
8 }+ M3 [# R$ C0 h" ~( V- g. \/ ` 神奇隊長. MKV.torrent (70.13 KB, 下載次數: 8358)

尚未簽到

發表於 2016-10-12 18:59:49 | 顯示全部樓層
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒
精妙絕倫的精品,感謝啊!期待你更多更好的創作哦!

尚未簽到

發表於 2016-10-13 06:15:20 | 顯示全部樓層
偶像^^小生一直都在關注你的原創!小生對你之仰慕如滔滔江水連綿不絕!

尚未簽到

發表於 2016-10-13 12:49:08 | 顯示全部樓層
精妙絕倫的精品,感謝啊!期待你更多更好的創作哦!

尚未簽到

發表於 2016-10-14 01:03:40 來自手機 | 顯示全部樓層
偶像^^小生一直都在關注你的原創!小生對你之仰慕如滔滔江水連綿不絕!

尚未簽到

發表於 2016-10-14 14:24:59 | 顯示全部樓層
精妙絕倫的精品,感謝啊!期待你更多更好的創作哦!

尚未簽到

發表於 2016-10-14 16:18:19 | 顯示全部樓層
偶像^^小生一直都在關注你的原創!小生對你之仰慕如滔滔江水連綿不絕!

尚未簽到

發表於 2016-10-14 19:15:03 | 顯示全部樓層
精妙絕倫的精品,感謝啊!期待你更多更好的創作哦!

尚未簽到

發表於 2016-10-14 23:25:21 | 顯示全部樓層
偶像^^小生一直都在關注你的原創!小生對你之仰慕如滔滔江水連綿不絕!
累計簽到︰1 天
連續簽到︰1 天
發表於 2016-10-15 09:03:03 | 顯示全部樓層
精妙絕倫的精品,感謝啊!期待你更多更好的創作哦!

回復樓主 親!! 下午好,中午養足了精神嗎?讓我們一起渡過下午茶時間,WK有您更精彩!

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:info@waikeung.net論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部