WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:60 回復:1 發表於 2020-3-26 12:37:33
本主題由 212love 於 2020-3-28 10:22 解除高亮
累計簽到︰1951 天
連續簽到︰10 天
發表於 2020-3-26 11:18:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

官方機密/官方秘密 Official.Secrets, 2019.[MKV / 24.16G] [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 劇情 驚悚 传记 
地區: 美國 英國 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2019
資源: BT资源
1.jpg
# F& @' J" E5 z4 \7 }& Z- Y) `  O+ M# b; q# P* i! {
◎译 名 官方机密 / 官方秘密 / 官谎真相(港) / 瞒天机密(台)
. V9 b$ h0 \% v* v  o7 `; q◎片 名 Official Secrets  P" z; _/ P0 T0 V7 l
◎年 代 2019
$ x1 A: ^8 }" E; N5 }4 a3 a  @; O◎产 地 英国 / 美国2 z! A; z: J! P
◎类 别 剧情 / 惊悚 / 传记
) t( C. ~0 @( j/ c4 ]' }◎语 言 英语4 ]( c) p, g4 T( O2 f+ \
◎上映日期 2019-01-28(圣丹斯电影节) / 2019-08-30(美国)# i5 i! J, I8 a/ P# C, |1 d( G6 w
◎IMDb评分 7.3/10 from 15195 users4 Q/ m9 C7 x- r% c
◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt5431890' b- g* [" |. O; u- o, H1 }1 i" n
◎豆瓣评分 7.7/10 from 8255 users; a# }6 T1 E2 n
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26718799/
- E, q! X8 K$ n8 E- A◎片 长 112分钟(圣丹斯电影节)
* d1 k4 ?- F8 q7 _, g; w◎导 演 加文·胡德 Gavin Hood
3 |) F8 E& {0 x6 K! {7 h& n/ C2 ^& k◎编 剧 加文·胡德 Gavin Hood / Gregory Bernstein / Sara Bernstein / Marcia Mitchell / Thomas Mitchell! i3 T8 E7 s! U7 E8 G, F
◎主 演 凯拉·奈特莉 Keira Knightley
6 ?7 o4 ?" t. J2 O+ l   马特·史密斯 Matt Smith" Z# T/ u: T% V+ f1 @0 Y4 w
   拉尔夫·费因斯 Ralph Fiennes, X) V# u! M+ ]. B- }2 G5 s
   马修·古迪 Matthew Goode
* y) D4 N% |: x1 l   因迪拉·瓦玛 Indira Varma
0 _% Q3 u8 W* w   瑞斯·伊凡斯 Rhys Ifans
- z5 @1 ^& D8 U$ A- L' u& l1 j   康勒斯·希尔 Conleth Hill+ |3 N1 j$ P$ j8 e
   玛安娜·本灵 MyAnna Buring: ]$ j* U) j7 D# J: ^0 C- o6 X& l
   塔姆辛·格雷格 Tamsin Greig( ?; i2 ]/ v; e6 P
   哈蒂·莫拉汉 Hattie Morahan8 S* g- L) M8 f2 Y) g
   杰克·法辛 Jack Farthing# G/ |0 y' m% `+ P4 b
   邵恩·杜里 Shaun Dooley
2 G2 i! }" Q( A. H, w   约翰·赫夫南 John Heffernan( i" i( y) Q! J# n- s
   雷·潘莎基 Ray Panthaki+ q2 ~+ ^0 Z* V
   莫妮卡·杜兰 Monica Dolan' @; h' z/ y% u( E& I
   克里斯·拉金 Chris Larkin
+ \$ w" `7 d$ P! y& S# t   肯尼思·库兰汉姆 Kenneth Cranham
$ V$ N3 H$ L3 ?: y7 G% }" ~. L7 W   彼得·吉尼斯 Peter Guinness3 D4 \$ e- G. ]6 f
   克莱夫·弗朗西斯 Clive Francis
4 u( \. z8 ~% ?5 i5 S5 V3 x, y   哈娜可福特曼 Hanako Footman
8 q' B' a( ~" B. P   克里斯·雷利 Chris Reilly
- D3 Z1 c! `5 |   马诺伊·阿南德 Manoj Anand6 E4 V7 w. m% g$ E. B  M8 h
   詹妮·迪 Janie Dee
( [2 i" I! A" D7 m  g   乔·惠特利 Jo Wheatley+ F6 H: D+ Q" }
   亚当·巴克里 Adam Bakri% ^. b  S! \: y) P2 X3 k
   马克·普雷斯顿 Mark Preston  [4 _% j$ N! C3 ?: r
   菲奥娜·斯金纳尔 Fiona Skinner
) D% u9 g/ `+ f7 m. z   保罗·布莱克维尔 Paul Blackwell
; V. d5 C% q# v' R8 R+ C( S! Z2 K6 A& }+ I9 D- p# t5 C6 E

% V3 e  J! {- `3 ]. t/ u◎标 签 英国 | 政治 | 真实事件改编 | 剧情 | 传记 | 2019 | 美国 | KeiraKnightley3 c$ k( ~6 ^' i

, |% q. l+ h, d2 o- x. `◎简 介, L' D! P5 y1 ]4 v

) G+ J, g+ S  Q, |# c( c. T 改编自真实事件,聚焦前英国情报机构政府通信总部的翻译员Katharine Gun,她在2003年伊拉克战争爆发前夕泄露了一份国家安全局备忘录,曝光美国和英国联合对联合国安理会成员进行的非法间谍活动。本片的剧本来自基于此真实事件的纪实文学作品《The Spy Who Tried To Stop A War: Katharine Gun And The Secret Plot To Sanction The Iraq Invasion》。
* n2 k6 K1 T; h. N' q: i3 P  JVideo  Q( `# N  [5 H- l* N) o
ID : 1$ C8 Z5 V! v' n& K6 {, T" a
Format : AVC
7 _7 b1 H7 f/ ]; G7 A* O* e* uFormat/Info : Advanced Video Codec
, ]9 X" r% a# G* i  w' @0 c+ wFormat profile : High@L4.1
2 [  d6 X8 L' q" ~6 h/ M- `! J, kFormat settings : CABAC / 4 Ref Frames' V& e: M( E* h( d: z( @
Format settings, CABAC : Yes
4 U. Y& B$ ^2 w/ N) dFormat settings, Reference frames : 4 frames% ~% l) z' w4 X9 ?
Format settings, GOP : M=3, N=24
  J$ B* o4 p6 L0 v! K! m% _+ U2 bCodec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
- S, O8 |% e' a1 z& y4 cDuration : 1 h 51 min# Z* N+ E' R0 x# Y/ Z4 l$ \
Bit rate mode : Variable: L) O8 x8 _$ E( _/ o' F# m2 T
Bit rate : 29.0 Mb/s* N# \  B: k7 Z; a0 a; u3 q
Maximum bit rate : 35.0 Mb/s
" j4 f; e" H; V6 T. ~9 @& q, x4 WWidth : 1 920 pixels
$ R3 S, W' z. q( vHeight : 1 080 pixels4 {1 P+ |6 N3 `& A6 U
Display aspect ratio : 16:9
0 |% D- A- U8 s9 P! |Frame rate mode : Constant
3 g7 @; E8 V) `" n, ]3 s9 {! H8 gFrame rate : 23.976 (24000/1001/189150) FPS
& e- h6 |1 g/ U: _Standard : NTSC
' n- a& _; h0 R  zColor space : YUV+ N0 d1 y# f& A1 }1 G6 I
Chroma subsampling : 4:2:0" z+ K& R0 P. ]% b7 \2 \
Bit depth : 8 bits
7 D- y* F# d9 U+ X% t0 U, L2 K+ KScan type : Progressive
1 ^" _1 o, x4 P2 iBits/(Pixel*Frame) : 0.584
/ x5 E" U% i9 J* l' \$ [Stream size : 22.7 GiB (94%)
9 R% X' O1 b3 p& i/ Y# ~8 _/ TTitle : Official.Secrets.2019.1080p.BluRay.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT# q) E. n' r% ]0 F
Language : English
+ \( L) L$ U% L* u1 HDefault : No
0 w# b( R* P; B1 @9 s2 w; P/ SForced : No8 W% W3 V: M5 S1 ]. U/ K& J- j
Color range : Limited0 G( q5 I6 G+ K4 V! h
Color primaries : BT.7096 B- U6 ?! A# A* N; \$ Y
Transfer characteristics : BT.709
5 I; _1 Y0 ^' m: q, VMatrix coefficients : BT.7095 v# D1 E7 I2 R* }8 C  B1 f/ T
3 A4 b$ ?$ ~# n% G9 B* z* l
Audio #14 K4 c; `/ {  L$ h* a5 i( I5 K
ID : 2* d& |9 w( b6 |/ W  k9 V; Q
Format : DTS XLL6 H: H3 g4 D& ]8 d. [8 q
Format/Info : Digital Theater Systems
* x2 g& r: C5 p8 E9 fCommercial name : DTS-HD Master Audio
! F* K; o$ g3 G! F5 x' a, ACodec ID : A_DTS
7 l- u2 K9 G) B, [4 YDuration : 1 h 51 min
5 |" O$ E. c5 _3 k; ~Bit rate mode : Variable6 N* I. y+ ^: G, W4 k3 R: o
Bit rate : 1 701 kb/s  ^/ Z4 l/ c5 l3 ^
Channel(s) : 6 channels
( ?- [& n* U# ~2 S' m! vChannel layout : C L R Ls Rs LFE' ^  H* q% ~6 J$ O
Sampling rate : 48.0 kHz& s6 @7 J2 G" }4 w+ y' p3 H
Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF): n* s7 L1 M$ v7 R# @& {4 |
Bit depth : 16 bits
' j1 H; M8 x7 |4 Z1 GCompression mode : Lossless; Y! p8 E! P  S& Y
Stream size : 1.33 GiB (5%)
* [* H+ u- Y$ n" r8 H3 t3 Q7 @Title : Official.Secrets.2019.1080p.BluRay.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT
& a8 s  v: v2 X: P- g: SLanguage : English+ ^$ \; X7 K" d  V& l; R/ }
Default : Yes* D9 p- W3 U; L. I# f& `1 F; K
Forced : No2 T# k  ]& j5 H5 x( M* j* A: j. I* v1 M8 {

; X# z% `6 H5 Y5 hAudio #2
4 R& }  c, g6 ^/ d! d+ L2 @ID : 3& r' V- x' S: ?2 [  p# [# _
Format : AC-3
0 O# e0 [2 x/ r6 ~9 ]8 qFormat/Info : Audio Coding 3" H$ z) h( A* I3 V
Commercial name : Dolby Digital/ g0 G5 P# a0 _( `
Codec ID : A_AC36 y: N" V3 D! C. D9 N
Duration : 1 h 51 min- T% L* T% S; F7 H5 M" z2 f8 M
Bit rate mode : Constant! K5 a0 M4 G- ^8 U4 J  C
Bit rate : 192 kb/s4 U# _6 f/ D* {( ]( H: J
Channel(s) : 2 channels
/ B; l0 f/ l5 e# a4 LChannel layout : L R
7 u# I8 p" n+ {+ C5 XSampling rate : 48.0 kHz
% v& R; ?4 {5 B  b3 g1 _) RFrame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
" N0 N  _) `1 j$ `Bit depth : 16 bits
5 }, |; q% V  C9 a$ C: T/ u4 CCompression mode : Lossy7 |$ m- x' k( _  v
Stream size : 154 MiB (1%)
4 e3 i& @2 W* y& cTitle : Official.Secrets.2019.1080p.BluRay.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT
/ l% \  u7 q8 A+ ]% f, `- iLanguage : English
6 E5 N4 b9 Z' x$ W: Y8 X( Q4 _* X$ cService kind : Complete Main
& ]; s0 T, n/ Y6 g, r3 }! nDefault : No% X1 N, e- o% A* ^5 p1 T
Forced : No
, C1 ^/ T8 o- _; f1 d& P
" u3 ]2 r! `, J+ ]9 }Text #1
! S4 \+ d; t( ^  fID : 45 `5 x  v6 J* g# p1 {
Format : UTF-8% S- p: [& H+ |; |1 z9 L
Codec ID : S_TEXT/UTF8
/ Q; X0 j" e3 d/ X% lCodec ID/Info : UTF-8 Plain Text& h: u! M; J4 `' R9 h" o8 {! S, Y8 t
Duration : 48 min 16 s! Y4 ~' Q2 X' y9 L! H$ k
Bit rate : 0 b/s) ?$ E4 X- @) @7 f
Count of elements : 8
+ @5 \5 r' a: h3 R9 @6 |Stream size : 127 Bytes (0%)- A" W, \2 m1 P; V
Title : English-FORCED-SRT3 u' R: |* `, l! c
Language : English
; M9 g  _  g9 O4 q  D8 t1 yDefault : Yes
' U: W6 s) p9 y% ]Forced : Yes! Y8 f$ e9 Q: Z; Y( Q& @( W' Y

5 K+ k" P: j! G8 w5 bText #2! e6 b$ q( l- x/ C. v
ID : 54 @" |. c% s; p# b
Format : UTF-8
0 @" ~8 p( A2 L* S  ICodec ID : S_TEXT/UTF8
8 F+ d' l9 C2 YCodec ID/Info : UTF-8 Plain Text- `8 s* f4 n. {3 ~  q( F! G6 s
Duration : 1 h 44 min$ f  m2 s5 c; P0 S" V
Bit rate : 81 b/s* `' @" \4 U7 j1 h* j8 B
Count of elements : 17862 G5 i( k) E; B2 D2 M3 K" y
Stream size : 62.1 KiB (0%)
/ n0 ?! g( H/ d, R' t8 {Title : English-SRT, m- Z+ K  s6 M! A5 E$ {4 B
Language : English
, p% `3 ~5 b. a: Z8 NDefault : No
+ @6 t9 S3 o1 A9 _Forced : No
) I. p  o$ k! S0 h& z2 K! J" r9 ^  a! W1 C( j- z
Text #3; v' Z) d$ N3 m1 |" S
ID : 6
) G! P) ~4 X; V5 L6 _Format : PGS
2 B4 n6 c% O% C, RMuxing mode : zlib
' Z* q7 q% J! tCodec ID : S_HDMV/PGS9 C* o  Z' @$ B4 |
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
& K5 _8 x! q- YDuration : 1 h 44 min
3 c/ |6 U8 F% WBit rate : 59.6 kb/s0 h- E# {* h+ i( p  q" P
Count of elements : 3690! g8 B' O! F; `8 o
Stream size : 44.6 MiB (0%)* v1 @- E4 n* z1 K
Title : English-PGS
- r0 y: S- {! k3 Z/ `1 aLanguage : English
# P) s4 Z2 P6 ^# z& \0 ?# F2 UDefault : No
( b7 U+ O0 f  c' mForced : No
4 ^0 g7 O* r1 b4 B
- u6 R' T3 |) t  H$ RText #4" N0 `0 J' s8 u- k/ e: }
ID : 7
+ ^6 G. [  m% L! q' @& n0 G3 I5 YFormat : PGS& N) N( d: D6 u; Y2 F- d
Muxing mode : zlib
% x. B; d. e, n1 p$ qCodec ID : S_HDMV/PGS6 w1 U6 q) x6 ^$ a$ i7 B
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs, Q4 N5 {" p# C0 g) f1 l1 y6 I9 |
Duration : 48 min 16 s7 ?" u. w# Z1 L' A' t
Bit rate : 265 b/s
) `) h! ^5 J" U! xCount of elements : 16
" Z" O! p  V* k, CStream size : 94.0 KiB (0%)
6 ^1 S# v9 s! L0 mTitle : English-FORCED-PGS9 u! Q. D8 I' i( B( U- ~! B& v- p9 J
Language : English
9 D2 S) Q5 p" `Default : No* h0 {4 _% v0 r7 \# \) I% z4 G
Forced : No
7 X4 G) t& Q  D% U+ x* O! {0 W5 Q! Q: f1 ?) Q3 X3 b: l
Menu
8 Q% j/ X# f. w- h$ q6 [0 e00:00:00.000 : en:Chapter 01
0 y. M& K& t8 L0 q3 M& _- X00:09:15.221 : en:Chapter 02
- Y: \; v6 n5 R; I( H7 S00:16:42.710 : en:Chapter 03
- [+ d/ j$ v  O6 u00:22:48.658 : en:Chapter 04
4 l, n' g0 R5 \00:30:24.614 : en:Chapter 05, Q0 M8 V8 X) f+ i! i: _7 l
00:36:46.329 : en:Chapter 06
0 O0 [6 O: N* z00:43:28.272 : en:Chapter 07! S9 Z3 g4 F4 l& l5 v
00:51:34.758 : en:Chapter 084 s& S% ?6 J/ m; s& I7 f3 ~
00:59:50.003 : en:Chapter 095 }( b# |* ^  a, y/ A! x& n
01:04:43.796 : en:Chapter 10
8 y) R0 h% [5 f/ z8 o( O4 _6 J3 L01:12:51.367 : en:Chapter 11
* D  H# w* D8 f4 Y( _01:18:34.543 : en:Chapter 12( _1 j* y2 R. }2 r! z/ f
01:26:53.291 : en:Chapter 139 @  n) h. C5 _# k- n
01:33:57.131 : en:Chapter 14
: T2 [. i& g8 e) B9 P8 Z4 W, A01:42:49.454 : en:Chapter 15
# P* n0 E4 P* q# x- ^01:45:16.852 : en:Chapter 16
官方機密. MKV.torrent (60.97 KB, 下載次數: 7)
累計簽到︰104 天
連續簽到︰2 天
發表於 2020-3-26 12:37:33 | 顯示全部樓層
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒
這個我收藏了!謝謝分享!WK的資源越來越豐富,這少不了大大的辛勞!

回復樓主 親!! 現在是淩晨!妳失眠啦?餓啦?通宵加班?還是想WK啦?

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:info@waikeung.net論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部